Navigácia

Obsah

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.6.2015

Typ: ostatné
Vážení podielnici, občania.

Dňa 28.3.2015 sa uskutočnilo Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava.

Podľa Správy mandátovej komisie bolo na Valnom zhromaždení prítomných 173 členov spoločenstva, čo spolu s plnými mocami predstavovalo 8 833 hlasov (čo je 59,16 %) z celkového počtu 14 930 hlasov. Na základe tohto, mohla mandátová komisia konštatovať, že Valné zhromaždenie bolo uznášania schopné. Správu mandátovej komisie, ako aj Uznesenie z valného zhromaždenia si môžete pozrieť aj na webovej stránke PSBU L. Kokava (www.urbarkokava.sk). K dôležitým dobom, ktoré boli na Valnom zhromaždení schválené a treba si ich pripomenúť, patrí:

  • vyplatenie podielov vo výške 50.-€/10 000 m2 (celkom bolo na podieloch vyplatené 136 032,72.-€)
  • cena za prípravu palivového dreva na kalamitných plochách v samovýrobe formou čistenia je 6,00.-€/prm s DPH za nasledovných podmienok:
    • podielnik do lesa sa za účelom samovýroby formou čistenia vstúpi len s písomným súhlasom lesníka s určenou lokalitou
    • maximálne množstvo nachystaného palivového dreva je 15 prm
    • nachystané drevo odoberie na mieste lesník PSBU a vývoz sa bude realizovať len v pracovné dni a naraz, po predchádzajúcej dohode s lesníkom
  • cena palivového dreva na podiel ostáva nezmenená aj pre rok 2015 a predstavuje 15,00.-€/prm s DPH (1 prm palivového dreva na podiel pripadá na 12 500 m2, najviac však 10 prm na jedného podielnika a rok)

Z uznesení prijatých na VZ sme v mesiaci jún zrealizovali opravu obvodového plášťa na garážach PSBU L. Kokava v areáli Roľníckeho družstva L. Kokava. Vrstva polystyrénu, ktorá sa dávala na obvodové múry neslúžila na „zateplenie“ garáží, ale na „vyrovnanie“ krivých múrov s čím sa rátalo už v projekte. 6.7.2015 by sa mali začať aj práce súvisiace so zriadením manipulačno – expedičného skladu v areáli RD L. Kokava. Aby jeho výstavba bola čo najlacnejšia, tak časť podkladového materiálu (riečny štrk) budeme ťažiť z rieky Belá v bezprostrednom okolí mostu z L. Kokavy do Pribyliny. Tým sa upraví aj koryto rieky Belá v okolí mostu, čím dôjde aj k výraznému zníženiu ohrozenia mostu v čase povodní. Na vybavenie povolenia ťažby štrku z koryta rieky Belá bolo treba vynaložiť veľa úsilia a hlavne papierov, ale podarilo sa. Po dokončení manipulačno – expedičného skladu (v priebehu mesiaca júl 2015) si budú môcť podielnici, ktorí sú zapísaní na odber palivového dreva na podiel, toto drevo odviezť z tohto skladu v areáli Roľníckeho družstva.

15.5.2015 uplynul rok od vetrovej kalamity s dôsledkami ktorej sa budeme vysporiadavať ešte mnoho rokov. Prevažnú väčšinu kalamitnej hmoty sme spracovali ešte v roku 2014 – 45 722,55 m3. Aj v roku 2015 pokračujeme v jej spracovávaní a to hlavne v ťažko prístupných laokalitách na Páleniciach, Trsteníku a Kotlovej, kde na sústreďovanie drevnej hmoty okrem traktorov používame hlavne lanovky, bez ktorých by sme sa nezaobišli. V oblasti Sihál sme kalamitu viac menej už spracovali (to viac menej preto, že po každom silnejšom vetre, o ktorý v dnešných poveternostných pomeroch nie je núdza, nachádzame stále nové vyvrátené stromy). K 30.6.2015 sme spracovali od začiatku roka 10 582,50 m3 drevnej hmoty. No kalamita neznamená len ťažbu dreva. Po vyťažených porastoch ostávajú zbytky po ťažbe – haluzina, ktorú treba pouhadzovať a tieto plochy následne aj zalesniť. Uhadzovanie plôch realizujeme hneď po spracovaní kalamity. V súčasnosti máme vyčistených 80 – 90 % plôch po spracovanej kalamite. Časť takto pripravených plôch sme v jarných mesiacoch aj zalesnili, čo predstavovalo … vsadených sadeníc na cca  ha plochy. Aby finančné zaťaženie urbariátu v súvislosti s realizáciu pestovných opatrení spojených s odstraňovaním dôsledkov kalamity (uhadzovanie haluziny, zalesňovanie, ochrana mladých lesných porastov) bolo čo najmenšie, bol zamestnancami PSBU spracovaný projekt na možnosť čerpania prostriedkov z fondov Európskej únie. Dúfam, že budeme úspešný, lebo do tohto projektu bolo vložené mnoho úsilia. Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým pracovníkom, ktorí sa podieľajú na plnení pracovných úloh PSBU L. Kokava, či je to už pri spracovaní kalamity, pestovných prácach, alebo aj prácach súvisiacich s bežným chodom urbariátu, v čom nám výrazne pomohli aj brigádnici s radov podielnikov.

 

 

Ďakujem

Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava


Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 10:02
Autor: Správce Webu