Navigácia

Obsah

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.03.2014

Typ: ostatné
Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.03.2014

Vážení podielnici, občania

Dňa 22.2.2014 sa konalo valné zhromaždenie, ktorého hlavnou náplňou, okrem iného, boli voľby do orgánov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. Na základe schváleného volebného poriadku mali voľby dvojkolový priebeh. V prvom kole boli do orgánov spoločenstva volení tajnou voľbou prihlásení kandidáti cez volebnú kandidátku. Tí kandidáti, ktorí neboli v prvom kole zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov ponížených o hlasy SPF a zosnulých spolupodielnikov, postúpili do druhého kola. Do druhého kola, ktoré prebehlo verejnou voľbou, postúpil kandidát na predsedu s najväčším počtom hlasov z prvého kola a do výboru a dozornej rady potrebný počet kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov z prvého kola. Volebná komisia skonštatovala, že v prvom kole boli zvolení do výboru Ing. Mária Barteková počtom hlasov 8 050 čo predstavuje 58,34 %; Ján Bartek počtom hlasov 7 936 čo predstavuje 57,51 %; do dozornej rady Anna Droppová počtom hlasov 9 352 čo predstavuje 67,77 % a Martin Porubän počtom hlasov 7 107 hlasov čo predstavuje 51,50 %. V druhom kole bol za predsedu zvolený Ing. Vladimír Zubček počtom hlasov 10 002 čo predstavuje 72,49 %, do výboru Ing. Juraj Oravec, Ing. Július Porubän, JUDr. Miroslav Duriš PhD. a Ing. Ľubomír Rúčka počtom hlasov 10 644 čo predstavuje 77,14 % a do dozornej rady Ing. Jaroslav Gajdoš počtom hlasov 10 544 čo predstavuje 76,41 %. Komisia konštatovala, že do všetkých orgánov boli zvolení členovia nadpolovičnou väčšinou hlasov potrebných na zvolenie a preto voľby do orgánov PSBU Liptovská Kokava sú platné.

Ďalším významným krokom na valnom zhromaždení bolo schválenie Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti upravenej v zmysle § 5 zákona č. 97/2013Z.z. o pozemkových spoločenstvách.

Na valnom zhromaždení sa fyzicky zúčastnilo 222 podielnikov, ktorí spolu aj so splnomocneniami (175 splnomocnení) disponovali 10 898,5 hlasmi, čo je 73,13 % zo všetkých hlasov. PSBU L. Kokava má podielové spoluvlastníctvo spoločnej nehnuteľnosti združené u 777 vlastníkov s celkovým počtom 14 902 hlasov.

Ďalej mi dovoľte poďakovať všetkým podielnikom, ktorí sa zúčastnili na valnom zhromaždení a tak výraznou mierou prispeli k jeho zdarnému priebehu. Tiež chcem poďakovať odchádzajúcim funkcionárom, ktorí pracovali v orgánoch spoločenstva do valného zhromaždenia za ich prácu . Novozvoleným členom orgánov spoločenstva prajem všetko dobré a pri ich rozhodovaní vo veciach spoločenstva nech sa riadia svojím svedomím v prospech všetkých vlastníkov spoločenstva.

Na záver môjho príspevku ešte jedna myšlienka. V dňoch …… sme v spolupráci s Obecným úradom a Roľníckym družstvom asanovali nelegálnu skládku v oblasti „Strýčkovo“. Jej asanácia spočívala vo vyzbieraní odpadu (plasty a rôzny komunálny odpad) pracovníkmi VPP z Obecného úradu a následne bola táto plocha zhŕňaná zeminou. Náklady na prevoz zeminy a jej rozhrnutie po skládke znášalo PSBU L. Kokava, keďže nelegálna skládka sa nachádza na pozemkoch PSBU. Chcem preto vyzvať všetkých podielnikov PSBU, aby sa správali ako starostliví vlastníci a pri zisteniach, ktoré zakladajú predpoklad, že dochádza k poškodzovaniu záujmov vlastníkov PSBU, toto nahlásili orgánom vedenia PSBU (predseda, výbor, dozorná rada), lebo náklady na nápravu takéhoto konania potom znášajú všetci podielnici. Vedenie PSBU pripravilo opatrenia k monitorovaniu takto poškodzovaného majetku PSBU a pri zistení osôb, ktoré takúto činnosť vykonávajú, bude toto riešené cez orgány činné v trestnom konaní.

Viac a podrobnejších informácií o činnosti PSBU L. Kokava budeme uverejňovať na pripravovanej webovej stránke urbáru.

Ďakujem za možnosť uverejnenia príspevku v mene PSBU a všetkým občanom prajem príjemné veľkonočné sviatky.

Predseda PSBU L. Kokava
Ing. Vladimír Zubček


Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 9:51
Autor: Správce Webu