Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019

Typ: ostatné
PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU OBCE LIPTOVSKÁ KOKAVA DO KOKAVSKÝCH AKTUALÍT Z 2.4.2019

Vážení podielnici, občania.

 

   Dňa 2.3.2019 sa konalo  Zhromaždenie Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, ktoré bolo zvolané v zmysle Čl. V, od. 1. Zmluvy o pozemkovom spoločenstve vlastníkov podielov spoločnej nehnuteľnosti. Hlavnou náplňou, okrem iného, boli voľby do orgánov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava. Na základe schváleného a platného volebného poriadku mali voľby dvojkolový priebeh. V prvom kole boli do orgánov spoločenstva volení tajnou voľbou prihlásení kandidáti cez volebnú kandidátku. Tí kandidáti, ktorí neboli v prvom kole zvolení nadpolovičnou väčšinou všetkých hlasov ponížených o hlasy SPF, zosnulých spolupodielnikov  a hlasov vo vlastníctve PSBU obce L. Kokava, postúpili do druhého kola. Do druhého kola, ktoré prebehlo verejnou voľbou, postúpil kandidát na predsedu s najväčším počtom hlasov z prvého kola a do výboru a dozornej rady potrebný počet kandidátov, ktorí získali najväčší počet hlasov z prvého kola.

   Mandátová komisia zistila, že ku dňu konania zhromaždenia t. j. 2.3.2019,  bolo celkom prítomných 168 podielnikov s počtom 4 642,5 hlasov a na splnomocnenie 134 osôb s počtom 3 939,5 hlasov, čo spolu predstavuje 8 582,0 hlasov.

   Týmto mandátová komisia konštatovala, že 8 582,0 hlasov z celkového počtu použiteľných 13 782,5 hlasov predstavuje 62,27 %, čo znamená, že zhromaždenie PSBU obce Liptovská Kokava bolo uznášaniaschopné.

   Počas volieb bolo odovzdaných 168 volebných lístkov, z toho volebná komisia posúdila 13 volebných lístkov za neplatné. Platných volebných lístkov bolo 155.

   Volebná komisia konštatovala, že v prvom kole (tajné hlasovanie) nebol zvolený za predsedu žiadny kandidát a tiež v prvom kole neboli zvolení za člena výboru ani člena dozornej rady žiadni kandidáti. Do druhého kola volieb na základe počtu hlasov postúpili:

  • za predsedu – Ing. Vladimír Zubček
  • za člena výboru – Ing. Juraj Oravec, Ján Bartek, Ing. Mária Barteková, Ing. Ľubomír Rúčka, Dušan Matejko, Zdenko Oravec
  • za člena dozornej rady – Dušan Jančuška, Anna Droppová, Pavel Pros

 

   V druhom kole, v ktorom bolo verejné hlasovanie boli zvolení:

  • za predsedu BSBU obce Liptovská Kokava Ing. Vladimír Zubček počtom hlasov 8 013,5 hlasov, čo predstavuje 93,38 %
  • za člena výboru Ján Bartek, Ing. Mária Barteková, Dušan Matejko, Ing. Juraj Oravec, Zdenko Oravec a Ing. Ľubomír Rúčka všetci spoločne počtom hlasov 8 582,0, čo predstavuje 100 %
  • za člena dozornej rady Anna Droppová, Dušan Jančuška a Pavel Pros, všetci spoločne s počtom hlasov 8 582,0 čo predstavuje 100 %

   Volebná komisia konštatovala, že do orgánov spoločenstva (predseda, členovia výboru a dozornej rady) boli zvolení členovia nadpolovičnou väčšinou ku dňu volieb použiteľných hlasov a preto voľby do orgánov Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava  boli právoplatné.

   Na tomto mieste sa chcem ospravedlniť účastníkom zhromaždenia za prieťahy v jednaní, ktoré vznikli na úvod počas prezentácie. Časový sklz bol spôsobený tým, že v priebehu prezentácie účastníkov sa písomne prihlásili do volieb dvaja podielnici - jeden za predsedu a jeden za člena výboru. Zákon o Pozemkových spoločenstvách to umožňuje, tak sme museli nanovo vytlačiť volebné lístky aj s novo prihlásenými kandidátmi, čo si vyžadovalo samozrejme určitý čas. Následne bolo treba vymeniť pôvodné volebné lístky už zaregistrovaných účastníkov zhromaždenia za nové, do ktorých sa zapisovali hlasy podielnikov. Ja si myslím, že bolo dosť času na to, aby sa prípadný záujemcovia o prácu v orgánoch spoločenstva prihlásili skôr, čím by sa predišlo zbytočným komplikáciám počas zhromaždenia – veď pozvánky s predbežnou kandidátkou boli rozposlané cca 1 mesiac pred konaním zhromaždenia.

   Na záver chcem poďakovať podielnikom za prejavenú dôveru. Myslím, že výsledky, tak ako boli odprezentované v mojej správe o činnosti výboru, hovoria o tom, že za uplynulých päť rokov sa urobilo kus poctivej roboty. Mojím najväčším prianím a zároveň predsavzatím do budúcnosti je, aby na miestach, kde teraz vznikajú po spracovávaní kalamít holiny, bol v budúcnosti les tak, ako si ho pamätáme z minulosti.

   A úplne na záver mi dovoľte Vám popriať pekné veľkonočné sviatky plné rodinnej pohody.

 

Ďakujem

Ing. Vladimír Zubček

predseda PSBU obce Liptovská Kokava


Vytvorené: 3. 6. 2019
Posledná aktualizácia: 3. 6. 2019 8:35
Autor: Správce Webu