Navigácia

Obsah

PRÍSPEVOK PREDSEDU PSBU

Typ: ostatné
Príspevok predsedu PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít z 22.6.2020

 

Vážení podielnici, spoluobčania.

   Je nedeľa, 21.6.2020 a najvyšší čas napísať príspevok za PSBU obce Liptovská Kokava do Kokavských aktualít. Ani neviem kde začať. Najlepšie by bolo hádam pekne od začiatku roku 2020, ako poriadok káže. Je toho veľmi veľa čo sa udialo nielen v rámci urbáru, ale doslova na celom svete.

   Začiatok roka 2020 v ničom nenaznačoval, že by sa mal zásadne odlišovať od iných v minulosti. Ako som uviedol vo svojom príspevku z 1.10.2019, v tomto roku nám výrazným spôsobom poklesol objem spracovaného kalamitného dreva v dôsledku podkôrneho hmyzu, kde som rozobral aj príčiny tohto poklesu. K 31.12.2019 sme spracovali a odviezli celkom 8 722,38 m3 kalamitného dreva, čo je oproti roku 2018 pokles takmer presne o polovicu . Tento údaj treba mať na zreteli aj s faktom poklesu cien za drevo v roku 2019, pri otázke podielov vyplatených za rok 2019.

   Od vetrovej kalamity v roku 2014 sme nerobili žiadne úmyselné ťažby, vždy sa jednalo len o spracovanie či už vetrovej, alebo následne podkôrnikovej kalamity. Až výrazný pokles podielu podkôrnikovej kalamity v roku 2019 nám umožnil, aby sme začiatkom roka 2020 urobili po viac ako 5 rokoch po prvýkrát úmyselnú ťažbu (rubnú - obnovnú) v zmysle platného PSoL (Plánu starostlivosti o les). V podstate sa jednalo o uvoľnenie prirodzeného zmladenia. Tento zásah sme vykonali v troch dielcoch (porastoch) v lokalite Sekanisko v období január až marec. Objem vyťaženého dreva bol 1919,10 m3, čo je plne v súlade s plánovaným etátom pre PSBU obce L.Kokava na obdobie platnosti PSoL (2017 – 2026).

   Koncom februára sme začali aj s prípravou Zhromaždenia, ktorého konanie sme naplánovali na 4.4.2020. Boli rozposlané pozvánky (v dostatočnom časovom predstihu aj oznam na našej webovej stránke) s programom zhromaždenia, ktorej súčasťou bol aj „Predbežný hospodársky výsledok“ a návrh na „Doplnenie a zmenu zmluvy o pozemkovom spoločenstve“. Lenže ako sa hovorí – „človek mieni, Pán Boh mení“ . Do toho  prišla v marci „korona kríza“ a s ňou mimoriadne opatrenia. Bolo viac než jasné, že zhromaždenie naplánované na 4.4.2020 sa nebude môcť uskutočniť. Preto sa výbor PSBU obce L. Kokava dňa 9.3.2020 rozhodol, vzhľadom na opatrenia a odporúčania vlády Slovenskej republiky proti šíreniu koronavírusu  a v zmysle verejnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. OLP/2405/84443, že ruší zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava, zvolané na deň 4. apríla 2020 o čom boli podielnici informovaní aj písomne – poštou, zároveň tento oznam bol uverejnený na webovej stránke PSBU L. Kokava. Výbor pozemkového spoločenstva bol preto nútený rozhodnúť, s ohľadom na okolnosti, o uskutočnení zasadnutia Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava dňa 18. mája 2020 „formou korešpondenčného hlasovania“. Zasadnutie teda bolo uskutočnené bez osobnej účasti našich členov, alebo ich zástupcov na ňom. Bola ustanovená mandátová komisia, ktorá sa dňa 21.5.2020 zišla v priestoroch Urbárskeho domu, aby vyhodnotila "zasadnutie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva bývalých urbarialistov obce Liptovská Kokava formou korešpondenčného hlasovania". Výsledky spočítania hlasov z doručených hlasovacích lístkov sú prezentované v "Správe  mandátovej komisie z korešpondenčného hlasovania formou hlasovacích lístkov", ktorá je sprístupnená na našej webovej stránke. Korešpondenčného hlasovania sa zúčastnilo celkom 82,22 % podielnikov, z ktorých 81,47 % bolo za Schválenie závierky a 78,58 % za vyplatenie podielov na hospodárskom výsledku za rok 2019 vo výške 25 € na 10 000 m2. Podiely boli už vyplatené. O všetkých krokoch v súvislosti s prípravou aj realizáciou Zhromaždenia boli naši podielnici informovaní jednak písomne – poštou, ale aj prostredníctvom webovej stránky PSBU obce Liptovská Kokava. Týmto chcem všetkým podielnikom, ktorí sa zapojili do korešpondenčného hlasovania, poďakovať za pochopenie a účasť na ňom.

   Korona kríza a opatrenia, ktoré boli v súvislosti s ňou prijaté, hrozili aj výraznejším spôsobom zasiahnuť do prípravy a realizácie jarných prác v pestovnej činnosti a pri spracovávaní kalamity. Nakoniec sme sa rozhodli, s ohľadom na zamestnanosť a sociálny aspekt, realizovať práce v pestovnej činnosti v plnom rozsahu, samozrejme pri dodržaní všetkých nariadených ochranných opatrení. Za mesiace apríl až jún 2020 sme realizovali nasledovný objem prác v pestovnej činnosti:

  • zalesňovanie116 700 ks vysadených sadeníc v druhovej štruktúre smrek obyčajný, smrekovec opadavý, jedľa biela, borovica lesná, javor horský a buk lesný
  • výchova mladých lesných porastov (prerezávky) – boli urobené na celkovej ploche 32,01 ha
  • prebierky do 50 rokov – boli urobené na výmere 10,49 ha
  • oprava oplôtkov – 5 500 bm

   Je to síce zhrnuté len v pár odstavcoch, ale je to objem prác, na ktorom sa podieľalo nemálo ľudí jednak priamo pri výkone, a tiež personál PSBU pri ich organizačnom zabezpečovaní. Financovanie uvedených výkonov v pestovnej činnosti bolo realizované z rezervy, na tieto činnosti schválenej zhromaždením vlastníkov lesov.

   V roku 2020 sme pokračovali aj v spracovávaní kalamity. K 31.5.2020 bolo spracované 1 422,22 m3 kalamitného dreva (v dielcoch, kde to zákony umožňovali) – predovšetkým vetrovej kalamity, ktorá priebežne pribúdala po častých vetrových smrštiach v jarnom období. No väčšou prekážkou, ako korona vírus, sa pri spracovaní vetrovej kalamity v oblasti Páleníc ukázala Štátna ochrana prírody. Dňa 28. 2. 2020 sme tak, ako to novely Zákonov o Lesoch a Ochrane prírody a krajiny z roku 2019 nariaďujú, nahlásili v lesných dielcoch na Páleniciach elektronickou formou vetrovú kalamitu v objeme cca 1 200 m3. Zákon si od 1.1.2020 vyžaduje pri spracovaní kalamity v III. stupni ochrany prírody (v ktorom sa nachádzajú aj Pálenice) súhlas „Orgánu ochrany prírody“ – Správy TANAP-u. S-TANAP-u, ako orgán ochrany prírody, vydala po našom nahlásení „Podnet na začatie konania ku náhodnej ťažbe v lesnom celku Račková“ (Pálenice). Podnet, v ktorom S-TANAP-u síce súhlasí so spracovaním kalamity, ale podmienečne (v období od 1.3. do 31.8. neodporúča vykonať náhodnú ťažbu z dôvodu hniezdenia, rozmnožovania a výchovy mláďat), bol poslaný dňa 9.3.2020 na Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý mal začať konať (povoliť, alebo zakázať spracovanie kalamity) do 10 dní do ohlásenia. Do dnešného dňa (22.6.2020 -  dátum odovzdania príspevku Obci Liptovská Kokava) Okresný úrad Liptovský Mikuláš, Odbor starostlivosti o životné prostredie ani len nezačal konanie ohľadom povolenia či zákazu spracovania kalamity. Čo to pre PSBU obce Liptovská Kokava znamená ? :

  • strata na kvalite kalamitného dreva, čo znamená aj finančnú stratu
  • potencionálna hrozba premnoženia podkôrneho hmyzu v oblasti v dôsledku nespracovania kalamity do určitého obdobiaa následné napadnutie zdravých porastov – čiže opatrenia z minulých rokov pri spracovávaní podkôrnikovej kalamity akoby sa minuli účinkom !
  • oproti obdobiu v čase vzniku kalamity, a možnosti jej spracovania až po súčasnosť, výrazným spôsobom poklesli ceny dreva aj odbytové možnosti

 

   Pýtam sa preto, kto bude niesť zodpovednosť za nečinnosť Orgánov štátnej správy na úseku ochrany prírody ? Naše kroky – PSBU obce Liptovská Kokava – na odvrátenie tohto stavu sú zdokumentované na našej webovej stránke. Je tu aj stanovisko, o ktoré sme požiadali Lesnícku ochranársku službu v Banskej Štiavnici z 31.3.2020, ktoré hovorí, že ak nedôjde k spracovaniu, resp. k asanácii kalamity do 31.5.2020, tak „podkôrny hmyz z nespracovanej vetrovej kalamity v lete 2020 naletí a zničí za vhodných podmienok ďalších 6 000 m3 zdravých stojacích stromov !

Preto sa ešte raz pýtam, kde sa podel zdravý sedliacky rozum ?

   Orgán ochrany prírody argumentuje tým, že v mieste spracovania kalamity sa vyskytujú chránené druhy, ktoré následne vymenováva. Otázka je, že ako je možné, že v predmetných lesných dielcoch, kde je nahlásená vetrová kalamita, ktorá vznikla počas silných vetrov v priebehu mesiacov december 2019 až február 2020, sme spracovávali vetrové kalamity už aj v minulom období (v rokoch 2014 až 2019), pričom spracovanie týchto kalamít nemalo negatívny vplyv na biotopy chránených druhov živočíchov, lebo ich súčasný výskyt v týchto dielcoch potvrdzuje vyjadrenie Správy TANAPu v Podnete.

   Čo dodať na záver ? Nedávno sa v  jednej z televízií nechal počuť predstaviteľ „Lesoochranárskeho zoskupenia VLK“, že treba úplne zastaviť ťažby dreva na celom území Slovenska (myslím, že povedal aspoň na dva roky). Čiže lesníci, lesní robotníci, prepravcovia dreva, spracovatelia drevnej hmoty a ďalší, ktorých pracovné zameranie súvisí s drevom si dajú dva roky prázdnin? Ja naozaj neviem kde sa podel u niektorých ľudí zdravý rozum.  A ja zároveň navrhujem poľnohospodárom, aby počas aspoň dvoch rokov tiež nič nerobili, veď aj načo – „potravín v obchodoch je predsa dosť“ !

   Aj z takýchto dôvodov vlastníci lesov pristúpili k spusteniu „Petície MOR HO!“ za záchranu lesa, vody v procese klimatických zmien a odstránenie ohrozenia človeka v prírode. Viac o petícii, ako aj krokoch PSBU obce Liptovská Kokava v úsilí o možnosti spracovania kalamity na svojom vlastnom majetku sa dozviete na našej webovej stránke - www.urbarkokava.sk

 

Ďakujem

Ing. Valdimír Zubček

predseda PSBU obce L. Kokava


Vytvorené: 22. 6. 2020
Posledná aktualizácia: 22. 6. 2020 8:23
Autor: Správce Webu