Navigácia

Obsah

Príspevok predsedu PSBU do Kokavských aktualít z 30.06.2014

Typ: ostatné
Vážení podielnici, občania

Nebyť udalosti, ktorá sa stala z 15. na 16. mája 2014 – rozsiahla vetrová kalamita, tak môj príspevok do Kokavských aktualít by mal asi takýto obsah:

Koncom marca sme začali s jarnými pestovnými prácami, konkrétne so zalesňovaním. Práce prebiehali v troch lokalitách – na Páleniciach zalesňovala skupina p. Žišku a v oblasti Trsteníka a Kotlovej firma Lesko pod vedením p. Dušana Matejku – tieto práce boli vykonávané formou dodávateľsky. V lokalitách Kokavský most, Sihly, Sekanisko a Beňová sme zalesňovanie zabezpečili brigádnikmi (väčšinou podielnikmi) z Liptovskej Kokavy, ktorým chcem zároveň za odvedenú prácu aj poďakovať. Podmienky pre zalesňovanie boli na rozdiel od predchádzajúcich rokov pomerne priaznivé – bolo dostatok vlahy a tak sme prevažnú časť zalesňovacích povinností na rok 2014 stihli urobiť v priebehu mesiacov marec a hlavne apríl. Celkom bolo vysadené cca 50 000 ks sadeníc v štruktúre smrek, jedľa, smrekovec, javor horský. Na jesenné zalesňovanie ostalo vysadiť 15 000 ks sadeníc to hl. v lokalitách, kde je to z pestovateľského hľadiska lepšie urobiť v tomto období. Súbežne, resp. v predstihu, so zalesňovaním sa uskutočňovalo aj uhadzovanie haluziny v rozsahu 7,00 ha. Túto činnosť tiež zabezpečovali už vyššie spomenuté pracovné skupiny.

V rámci ťažbovej činnosti prebiehalo ešte spracovávanie starej kalamity, ktorej objem od začiatku roka k 31.5.2014 predstavoval cca 700 m3. Na základe žiadosti o udelenie výnimky na úmyselnú výchovnú ťažbu v porastoch do 50 r. sme vykonali aj túto ťažbu v rozsahu 350 m3 (výnimky preto, lebo plán ťažby, ktorý bol predpísaný na 10 r., t. j. do konca roku 2016 bol už naplnený v dôsledku kalamít z predchádzajúcich rokov).

Okrem prác, ktoré sa vykonávali v rámci ťažbovo – pestovnej činnosti, prebiehali aj aktivity súvisiace so zveľaďovaním majetku PSBU L. Kokava. Mnohí ste si určite všimli, že sa skultúrnilo prostredie v okolí Urbárskeho domu ozelenením a výsadbou drevín, čo pozitívne vnímajú nielen občania L. Kokavy, ale aj návštevníci, ktorí prichádzajú na urbariát. Tiež sme uskutočnili rekultiváciu nepovolenej skládky na Slatvinej a to vyzbieraním odpadkov, zavezením zeminou a jej rozplanírovaním v spolupráci s Obecným úradom v L. Kokave. Toto bol problém, ktorý sa ťahal už dlhé roky, preto pevne verím, že ľudia si uvedomia, že komunálny, ale aj záhradný odpad nepatrí na divoké skládky, ale do kontajnerov, lebo náklady na sanáciu takýchto skládok vytvorených činnosťou niektorých nespratníkov potom znášame my všetci.

Tiež sme využili možnosť spevniť plochy pred urbárskymi garážami v samotných garážach a vedľa Urbárskeho domu formou vyasfaltovania a to v rámci podobnej činnosti, ktorú zabezpečoval Obecný úrad L. Kokava pri zveľaďovaní obce. Takto upravené priestory poskytnú plochy jednak pre lepšie uloženie techniky v garážach BSBU, ale aj pre plochy pre zaparkovanie vozidiel, ktoré budú vykonávať služby pre BSBU. Rozhodla aj priaznivá cena vysúťažená pre obec, lebo za túto cenu sa práce spojené s asfaltovaním urobili aj pre PSBU.

V období mesiacov marec a apríl sme vykonali aj práce, ktoré súviseli so zabezpečením dostatku pitnej vody na chatách Pod Plieškom a Kokavský most. V posledných rokoch sa často riešil problém nedostatku vody v určitom období na spomenutých chatách, čo spôsobovalo problém aj pri ich využívaní, preto sme pristúpili k navŕtaniu studní. Studne boli navŕtané do viac ako 20 m hĺbky s tým, že firma, ktorá práce realizovala, zároveň aj „garantovala vodu“, čo bolo aj splnené. Takže môžeme konštatovať, že od polovice apríla má chata Pod Plieškom aj chata Kokavský most zabezpečený dostatočný zdroj veľmi kvalitnej podzemnej vody a verím, že aj na dlhé obdobie.

V priebehu mesiaca máj a jún sme realizovali aj viaceré stavebné práce. Konkrétne na chate Kokavský most sme v spolupráci s firmou p. Miloša Chomu vykonali rekonštrukciu priestorov, ktoré boli pôvodne určené ako kancelárie pre PSBU, ale keďže doteraz neboli využívané, tak sa prispôsobili na ubytovanie, čím sa zvýšila aj ubytovacia kapacita chaty na Kokavskom moste. Vyššie uvedená firma v tomto období zrealizovala aj opravu fasády chaty Pod Plieškom, čo chatu oživilo a zútulnilo. Od 16.6.2014 sa začalo aj s výstavbou altánku pri tejto chate, čo pobyt na chate značne zatraktívni. Ubytovacia kapacita chaty Pod Plieškom je v tejto sezóne využitá cca na 80 % a ubytovanie aj práce spojené s touto činnosťou zabezpečuje pre PSBU na základe zmluvy p. Lenka Tarčoňová. V prípade záujmu o pobyt na tejto chate preto volajte p. Tarčoňovej na telefónne číslo – 0915 188 320, alebo priamo na PSBU.

Všetky vyššie uvedené aktivity súvisiace so zveľaďovaním majetku BSBU L. Kokava boli uskutočnené samozrejme až po prerokovaní a schválení na zasadnutí výboru PSBU.

Za normálnych okolností by som sa na tomto mieste poďakoval a svoj príspevok ukončil. No to by sa nemohlo prihodiť to, čo sa stalo z 15. na 16. mája – vetrová kalamita a tak pokračujem ďalej. Začnem tak, ako som to prežíval ja, ale aj kolektív pracovníkov PSBU L. Kokava.

Už 14.5. a celý deň 15.5. SHMÚ upozorňoval na silný vietor a búrky s výstrahou 3. stupňa pre oblasť severného Slovenska. Aj keď to vo štvrtok okolo obeda ešte nevyzeralo na to, čo malo prísť, predpoveď sa začala napĺňať v neskorších popoludňajších hodinách a hlavne vo večerných hodinách z 15. na 16. mája. Severné oblasti Slovenska a aj okolie L. Kokavy zasiahol prepadový vietor zvaný aj bóra.

Bolo cca 15,30 h. štvrtok 15.6., keď som sa vrátil služobne z Liptovského Mikuláša a že sa niečo deje, resp. začína diať, bolo zrejmé nielen z toho, že silnel vietor a dažďové prehánky boli čoraz intenzívnejšie, ale aj z toho, že pred urbárom v očakávaní „niečoho“ stál s ustarosteným výrazom OLH Janko Bartek a pri ňom Dušan Kacvinský, no ťažko povedať čo očakával on. Slovo dalo slovo v rýchlosti sme sa išli domov prezliecť do niečoho nepremokavého a všetci traja sme sa vybrali na terénnom aute do lesa s tým, že zistíme čo sa deje (druhýkrát by som to už neurobil a to by som mal mať už nejaké skúsenosti : ). Do auta sme prezieravo vzali motorovú pílu a cez Sekanisko a Beňovú sme sa vybrali do Sihál. Akciu sme mali v priamom prenose ! Stromy padali všade okolo nás. Na hlavnú cestu na Podbanskom sme sa už nedostali, bola zavalená a v predtuche toho, že sa už asi nedostaneme ani späť, otočili sme to a s očami upretými po stranách, či na nás nepadá strom, sme sa vracali. V polovici novej cesty na Beňovú už jeden strom ležal a to pred tým, keď sme išli hore, tam ešte nebol. Dušan Kacvinský naštartoval pílu a zatiaľ čo som ja a Janko Bartek dávali pozor, či niečo nepadá, Dušan odvetvil a rozpílil spadnutý strom a potom sme spoločnými silami asi 5 m dlhý klát odgúľali z cesty a rýchlo preč. No to nám nestačilo a vybrali sme sa ešte na Kokavský most. Hneď za odbočkou z L. Kokavy na Podbanské nás zastavila polícia a pustili nás, až keď sme vysvetlili kto sme a prečo chceme ísť hore.

Ako sme vchádzali do lesa cestou na Podbanské, po ceste už boli popadané prvé stromy, ktoré odpratávali hasiči. Nám sa ešte podarilo dôjsť k odbočke na Kokavský most, no 20 m úsek medzi hl. cestou a bufetom bol kompletne zavalený vyvrátenými stromami. Ani sme sa nestihli poriadne v tom daždi s Janko Bartekom porozhliadnuť a keď sme sa rozhodli, že by bolo dobré ešte dnes poobede (bolo myslím okolo 17,00 h.) tento úsek sprejazdniť a mohol by to urobiť Dušan Kacvinský, ten už bol preč a po telefonáte, že kde je, nám len oznámil, že už išiel po LKT a chlapov a že za chvíľu sa vráti. Vrátil sa, cestu sprístupnil ešte v ten večer, za čo mu chcem aj touto cestou poďakovať. V piatok t.j. 16.5. a počas nasledujúcich dní prebiehali činnosti, ktoré za takýchto okolností dokáže zvládnuť len profesionál – teda lesník. V prvom rade bolo treba zistiť rozsah kalamity a zároveň sprístupniť cesty, ktoré boli zavalené popadanými stromami. Obidve činnosti sa nám podarilo spoločnými silami zvládnuť viac menej už v prvých dňoch po tejto udalosti. Dôležité cesty boli sprístupnené (a to tiež hlavne vďaka p. Kacvinskému) a odhadovaný rozsah kalamity po vykonaných pochôdzkach v spolupráci lesníka p. Droppu, OLH p. Barteka a mňa bol stanovený cca na 30 000 m3. Čo by malo nasledovať ďalej ? No predsa začať túto kalamitu spracovávať. Ale ako ? Rozhodnúť sa bolo nutné čo najskôr, lebo tak drevo ako aj potraviny sa môžu časom znehodnotiť !

Dňa 20.5.2014 sa uskutočnilo mimoriadne zasadnutie výboru, kde som členov výboru informoval o rozsahu kalamity a s možnosťami jej spracovania. V zásade platí, že ako prvé by sa mali začať spracovávať väčšie – súvislé kalamitné plochy s hrubšími stromami a neskôr roztrúsená kalamita po porastoch. Takéto veľké – súvislé kalamitné plochy máme dve. Jedna v oblasti Páleníc o objeme kalamity cca 5 000 m3 a druhá v okolí lúky a chaty na Trsteníku o objeme cca 7 000 m3. Rozhodnutie bolo pre tieto dve lokality jasné – harvester (ťažbový stroj, ktorý strom spíli, odvetví aj popíli na sortimenty). Dňa 23.5. boli podpísané zmluvy na spracovanie kalamity na týchto lokalitách s firmou Lesotrans s.r.o. a k 27.6. t.j. cca mesiac po začatí prác bolo na uvedených lokalitách spracované cca 10 000 m3. Denný výkon a to aj vrátane sobôt a nedieľ predstavuje do 200 m3 ! (klasicky – pilčík, kone, LKT – by nám to trvalo mesiace). Okrem samotného spracovania kalamity nám harvester na lokalite Pálenice pomohol uvoľniť aj cestu na Krivuľu. V akcii máme teda dva hrvestery a dve vývozné kolesové súpravy, ktoré vyvážajú sortimenty (2 – 4 m kláty) z kalamitnej plochy k odvoznej ceste odkiaľ sa už potom odvážajú kamiónmi k odberateľom.

Množstvo cca 8 000 m3 pripadá na roztrúsenú kalamitu resp. sústredenú na menších plochách v lokalitách Pálenice, Pliešok, Dúbravy, Sihly, Beňová, Poddlhá, Sekanisko. Tieto lokality boli rozdelené na určité výrobné celky, v ktorých tiež na základe zmlúv spracovávajú kalamitu skupiny Dušana Kacvinského, Karola Fabiana, Dušana Jančušku, Mareka Porubäna a Milana Porubäna. Uvedené pracovné skupiny spracovali k 27.6. cca 5 000 m3, z toho skupina p. Kacvinského 3 000 m3.

No a cca 10 000 m3 kalamity čaká na spracovanie v nepomerne ťažšie prístupnej oblasti Kotlovej. K tejto kalamite sa musíme najprv „prebojovať“ spracovaním plochy okolo Trsteníka. Predpokladám, že so sparovaním kalamity na Kotlovej začneme v priebehu mesiaca júl.

Toto tempo spracovania kalamity si vyžaduje aj vysoké pracovné nasadenie od všetkých zamestnancov PSBU vrátane ekonómky Ing. Bartekovej, ktorá k rozsahu spracovaného a odpredaného dreva „spracováva“ aj primeraný objem finančných prostriedkov. V určitých dňoch počas odvozu dreva (čo je skoro každý deň) začíname o 5,30 h. a posledné kamióny odchádzajú z lokalít spracovania kalamity niekedy aj o 19,00 h. Denne je to niekedy aj okolo 700 – 800 m3 odvezeného dreva čo predstavuje 20 – 25 plne naložených kamiónov.

Keď to zhrniem, tak za obdobie od 23.5. do 27.6., čo je len niečo vyše mesiaca, sa nám podarilo spracovať cca 15 000 m3 a odviezť 10 000 m3. Je to hodne, málo? Ja si myslím, že dosť. A za to si zaslúžia všetci pracovníci PSBU L. Kokava vďaku.

Ing. Vladimír Zubček
predseda PSBU L. Kokava


Vytvorené: 4. 9. 2017
Posledná aktualizácia: 4. 9. 2017 9:50
Autor: Správce Webu